RCIA: Beatitudes, Corporal & Spiritual Works of Mercy